RSS
26.05.2010 | Listy i sprostowania | Forum Młodych PiS

List FM PiS do członka RPP dra Andrzeja Bratkowskiego

Warszawa, dnia 26 maja 2010 r.

 

Forum Młodych
Prawo i Sprawiedliwość


Szanowny Pan
Dr Andrzej Bratkowski
Członek Rady Polityki Pieniężnej


List otwarty


Szanowny Panie,

Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość zwraca się do Pana z uprzejmą prośbą, apelem o chwilę refleksji nad niestosownością i możliwymi szkodliwymi dla kraju skutkami zapowiadanego przez Pana bojkotu posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej.

Nie chcąc Pana urazić, zmuszeni jesteśmy przypomnieć Panu, że Rada Polityki Pieniężnej to ciało kolegialne zobowiązane do pracy na rzecz szeroko rozumianych interesów ekonomicznych Państwa Polskiego. Wśród zadań stawianych Radzie Polityki Pieniężnej przez ustawodawcę nie ma wzmianki o tym, że jej członkowie w sposób dowolny, kierując się bliżej niesprecyzowanymi przesłankami, mogą wywierać naciski na konstytucyjne organy państwa, uciekając się przy tym do swoistego szantażu polegającego na zapowiedzi bojkotu – destabilizacji prac Rady w razie nieuwzględnienia ich żądań.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej uznali, że p.o. Prezesa NBP Pan Piotr Wiesiołek ma prawo do zwoływania posiedzeń Rady i głosowania przy podejmowaniu uchwał (zgodnie z prawem Prezes NBP jest przewodniczącym RPP).

Dodatkowo informujemy Pana, że Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim, która dodatkowo doprecyzowała reguły zastępowania szefa Banku Centralnego m.in. w razie jego śmierci.

Niezależnie od zobowiązań etycznych i prawnych spoczywających na osobach pracujących w sferze publicznej, a taką jest niewątpliwie szanowny Pan doktor i pozostali członkowie RPP, spoczywają również na osobach publicznych obowiązki, jako Polaków i obywateli za dbałość o wizerunek i interesy naszego kraju. Kolejne Pańskie zapowiedzi rezygnacji wpływają negatywnie na funkcjonowanie kluczowego organu dbającego o ekonomiczne interesy Polski, od którego zależy m.in. realna wysokość kredytów spłacanych przez obywateli – w tym wielu młodych. Nie godzimy się na takie ryzyko.
W związku z powyższym dajemy Panu do rozważenia kwestię zaprzestania pobierania bardzo wysokich zarobków (otrzymywanych mimo zapowiadanego bojkotu pracy) oraz rezygnacji z pełnionej funkcji.

Zarząd Krajowy
Forum Młodych
Prawo i Sprawiedliwość

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9