RSS
04.08.2010 | Aktualności | Forum Młodych PiS

Legitymacje studenckie powinny być ważne do października!

Warszawa, 4 sierpnia 2010 r.

Forum Młodych      
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

List otwarty

Szanowna Pani Minister,

Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość, jako organizacja zrzeszająca młodych ludzi, którym nie są obce problemy studentów zwraca się do Pani Minister z apelem o rozważenie możliwości podjęcia działań dotyczących § 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r.) wydanego na podstawie: art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2))

Od 2007 roku w Polsce zaczął funkcjonować, tzw. system Boloński, polegający na podziale studiów na stopnie: I stopień:3-letnie licencjackie i II stopień: 2-letnie magisterskie. Podział ten wynikał z dostosowania do standardów Europejskich i jest przez wielu studentów bardzo chwalony. Jednak jako młodzi ludzie zetknęliśmy się ze źle działającym państwem, kształtującym niewłaściwe prawo. Otóż studenci kończący I stopień studiów wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów licencjackich obowiązani są oddać legitymacje studenckie, co powoduje, że przestają być studentami, mimo iż ich legitymacje ważne są do końca października danego roku, a także pomimo tego, że biorą udział w rekrutacji na studia II stopnia. Studenci tracą wówczas zniżki studenckie, możliwość wypożyczania książek z bibliotek, oraz nie mogą korzystać z legitymacji jako karty miejskiej.

Wielu studentów zareagowało na takie złe działanie państwa, obywatelskim nieposłuszeństwem, sprzeciwiając się oddawaniu legitymacji studenckich, nie chcą odbierać dyplomów, na uczelniach mają miejsca zbiorowe „zgubienia” legitymacji.

Z przykrością stwierdzamy, że nasz system prawny po raz kolejny zawiódł młodych ludzi. Z ubolewaniem przyjmujemy sytuację, iż młodym ludziom utrudnia się proces nauki, tworząc złe prawo, lub też zaniedbując obowiązki ministerstwa.

W związku z powyższym dajemy Pani do rozważenia kwestię dobra młodych ludzi, jednocześnie apelując do ministerstwa o jak najszybszą zmianę prawa, tak aby nowe korzystne dla młodych ludzi rozwiązania weszły w życie jeszcze w tym roku.

Przewodnicząca Forum Młodych
Prawo i Sprawiedliwość

     Patrycja Chmiel

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu