RSS
05.12.2013 | Aktualności | Senat

PiS: niech Senat jak najszybciej przyjmie projekt o abolicji abonamentowej

Senatorowie PiS Grzegorz Bierecki i Grzegorz Czelej postulują, by Senat jak najszybciej przyjął przygotowany przez nich projekt noweli ustawy o opłatach abonamentowych. Zakłada on zwolnienie uprawnionych do tego osób z uiszczania zaległości w opłacaniu abonamentu.

Grzegorz Bierecki i Grzegorz Czelej przypomnieli na czwartkowej konferencji prasowej, że zgodnie z obecną ustawą o opłatach abonamentowych, zwolnione z wnoszenia tego typu świadczeń są osoby: które ukończyły 75 lat, otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury oraz bezrobotne.

Ponadto chodzi też o należących do I grupy inwalidzkiej, u których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Warunkiem jednak do otrzymania zwolnienia jest - jak napisano w ustawie - złożenie na poczcie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia z opłaty abonamentowej.

Senatorowie argumentowali jednak, że osoby takie często nie znają przepisów prawa, w związku z tym nie wiedziały o konieczności złożenia oświadczenia, a teraz toczy się wobec nich postępowanie komornicze mające na celu wyegzekwowanie zaległych opłat. Według Biereckiego dotyczy to ok. 1 mln. 300 tys. osób, a średnia kwota zaległości wynosi ok. 1400 złotych.

By zaradzić tej sytuacji Grzegorz Bierecki i Grzegorz Czelej opracowali projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Jeśli zyska on aprobatę większości senackiej, trafi do Sejmu, gdzie będzie mógł zostać uchwalony w formie ustawy.

Projekt senatorów PiS zakłada, że osoby uprawnione do zwolnień z opłat abonamentowych (m.in. I grupa inwalidzka, osoby które ukończyły 75 lat, z całkowitą niezdolnością do pracy), które nie zgłosiły tego faktu placówce operatora publicznego oraz nie potwierdziły uprawnień do zwolnień z abonamentu, a mają zaległości w ich płatnościach, są zwolnione z płacenia zaległości abonamentowych wraz z odsetkami.

Zgodnie z propozycją KRRiT będzie zobowiązana do umorzenia zaległości w płatności abonamentu wraz z odsetkami za zwłokę. Warunkiem będzie jednak złożenie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji specjalnego wniosku. Grzegorz Bierecki ma nadzieję, że tym razem media publiczne będą informować o możliwości wystąpienia do KRRiT z wnioskiem o umorzenie zaległych płatności.

Ze sprawozdania KRRiT za 2012 r. wynika, że z abonamentu radiowo-telewizyjnego udało się pozyskać 550 mln zł (rok wcześniej było to 470,2 mln zł). W 2012 r. abonament zapłaciło prawie 1,7 mln gospodarstw domowych; według szacunków KRRiT powinno było to zrobić blisko 4 mln. Jak obliczono, ubytek wpływów abonamentowych w 2012 r. wyniósł ok. 1,6 mld zł z tytułu używania niezarejestrowanych odbiorników, a ok. 0,6 mld zł - z tytułu zwolnień.

PAP

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu