RSS
06.05.2015 | Aktualności | PiS na świecie

Jadwiga Wiśniewska: Edukacja nie powinna służyć do promowania niebezpiecznej ideologii gender

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbyło się głosowanie nad opinią „Wzmocnienie pozycji dziewcząt poprzez edukację”, której europoseł Jadwiga Wiśniewska jest sprawozdawcą z ramienia grupy EKR.

Proponowany projekt opinii budził zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia zarówno unijnych, jak i międzynarodowych gwarancji praw rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. Projekt opinii zakładał również niedookreślone i pojemne znaczeniowo pojęcie stereotypów oraz obowiązek ich zwalczania. Za stereotypową uważa się rolę kobiety jako żony i matki. Obowiązek zwalczania tych stereotypów ma odbywać się poprzez edukację na każdym szczeblu i w każdej formie.

„Czy role kobiece, związane bezpośrednio z chronionym macierzyństwem oraz rodzicielstwem mają charakter stereotypowy i związane z nimi praktyki mogą stawać się w ten sposób przedmiotem zwalczania?” - pytała Jadwiga Wiśniewska. Europosłanka PiS złożyła do projektu opinii 7 poprawek, w których podkreśla znaczenie pierwszoplanowej roli rodziców w zakresie wyboru edukacji, podkreśla wartość macierzyństwa jako doniosłą rolę kobiety oraz podkreśla wolność każdej kobiety do decydowania o swoim życiu zawodowym i karierze.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9