BIP
PiS
Biuletyn Informacji Publicznej
partii  Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Polityczny

1. Do kompetencji Komitetu Politycznego należy, w szczególności:
1) prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania,
2) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS,
3) koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady Politycznej i Komitetu Politycznego,
4) zatwierdzanie kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego,
5) wybór i odwoływanie, na wniosek Prezesa PiS, Rzecznika Dyscyplinarnego PiS i jego 2 zastępców, Rzecznika Prasowego PiS, Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego oraz Pełnomocnika Wyborczego i Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego PiS,
6) dokonywanie na wniosek Prezesa PiS wiążącej wykładni Statutu,
7) w uzasadnionych przypadkach zwoływanie, na wniosek Prezesa PiS posiedzeń Zjazdu Okręgowego, Zarządu Okręgowego lub Rady Regionalnej,
8) zwoływanie na wniosek Prezesa PiS pierwszego posiedzenia Rady Regionalnej,
9) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PiS,
10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy pomocy których kieruje bieżącą działalnością PiS, w tym struktur terenowych PiS, nadawanie tym jednostkom oraz strukturom regulaminu organizacyjnego, a także powoływanie i odwoływanie osób stojących na czele tych jednostek i struktur,
11) określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury PiS rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych,
12) sprawowanie nadzoru nad strukturami PiS, a w szczególności poprzez:
a) rozwiązanie i utworzenie organizacji regionalnej, okręgowej i terenowej,
b) zawieszenie lub rozwiązanie władz regionalnych, okręgowych i terenowych,
c) badanie zgodności działań władz regionalnych i okręgowych ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz PiS, programem, linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz PiS,
d) przeprowadzanie audytu organizacyjnego i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz terenowych PiS,
e) zatwierdzanie ustaleń, o których mowa w art. 22 pkt. 5.
13) zatwierdzanie sprawozdań finansowych PiS,
14) na podstawie odpowiednich uchwał Rady Politycznej określanie szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów PiS do organów przedstawicielskich,
15) ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania,
16) unieważnienie na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego wyborów, o których mowa w art. 32 pkt 3 i 4.
2. Komitet Polityczny może na wniosek Prezesa PiS powierzyć Przewodniczącemu Komitetu Wykonawczego i Komitetowi Wykonawczemu wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Prezesa PiS i Komitetu Politycznego.
3. Prezes PiS może podjąć decyzję w sprawach nie cierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego. Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny na najbliższym jego posiedzeniu.

Skład Komitetu Politycznego:

1.    Jarosław Kaczyński - Przewodniczący, Prezes PiS
2.    Mariusz Błaszczak - Przewodniczący KPPiS
3.    Beata Szydło - Wiceprezes PiS
4.    Adam Lipiński - Wiceprezes PiS
5.    Mariusz Kamiński - Wiceprezes PiS
6.    Antoni Macierewicz - Wiceprezes PiS
7.    Joachim Brudziński - Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
8.    Stanisław Karczewski - Wicemarszałek Senatu
9.    Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu
10.    Ryszard Czarnecki
11.    Marek Gróbarczyk
12.    Dawid Jackiewicz
13.    Wiesław Janczyk
14.    Wojciech Jasiński
15.    Krzysztof Jurgiel
16.    Karol Karski
18.    Leonard Krasulski
19.    Zbigniew Kuźmiuk
20.    Marcin Mastalerek
21.    Krzysztof Michałkiewicz
22.    Stanisław Ożóg
23.    Tomasz Poręba
24.    Elżbieta Rafalska
25.    Marek Suski
26.    Wojciech Szarama
27.    Krzysztof Tchórzewski
28.    Ryszard Terlecki
29.    Kazimierz Michał Ujazdowski
30.    Elżbieta Witek
31.    Jarosław Zieliński
33.    Henryk Kowalczyk

    dokument utworzony 29.08.2006, autor: Marcin Szczupak
    ostanio zmieniony 23.06.2015, autor zmian: Anna Krupka
    wszystkich wyświetleń: 39138, w tym obecnej wersji: 11559

    Rejestr zmian dla tego dokumentu ›