BIP
PiS
Biuletyn Informacji Publicznej
partii  Prawo i Sprawiedliwość
Prezes

Jarosław Kaczyński

1. Prezes PiS jest najwyższą władzą wykonawczą PiS.

2. Do kompetencji Prezesa PiS należy, w szczególności:

 1. reprezentowanie PiS na zewnątrz, z zastrzeżeniem art. 47,
 2. realizacja uchwał Kongresu i Rady Politycznej,
 3. kierowanie:
  a) bieżącą działalnością ugrupowania,
  b) pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za pośrednictwem ich przewodniczących,
  c) pracami Rady Politycznej oraz Komitetu Politycznego,
 4. zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 60 dni od ich wybrania,
 5. wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie, w tym w sprawie:
  a) regulaminów władz naczelnych PiS,
  b) wyboru, powoływania i odwoływania członków władz PiS,
 6. określanie zakresu zadań i kompetencji Wiceprezesów PiS, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, Skarbnika
  PiS,
 7. udzielanie upoważnień do reprezentowania PiS w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez PiS, w tym o charakterze wyborczym,
 8. koordynacja działań związanych z akcjami społeczno-politycznymi podejmowanymi przez ugrupowanie,
 9. przedkładanie do akceptacji Komitetu Politycznego kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu
  Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP,
 10. ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu w poczet członków
  PiS,
 11. ustalanie zasad dotyczących gromadzenia dokumentacji
  osobowej w PiS oraz zakresu danych objętych ewidencją,
 12. powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji
  o rozwiązaniu PiS,
 13. Prezes PiS może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych
  w Statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi
  PiS lub Skarbnikowi PiS,
 14. w przypadku rozwiązania organizacji, o której mowa
  w art. 19 ust. 1 pkt 11 lit. a, powołanie Pełnomocnika PiS,
  mającego uprawnienia właściwej władzy PiS.

3. W trakcie trwania kadencji Rada Polityczna może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa PiS na okres do trzech miesięcy
spośród Wiceprezesów PiS w przypadku, gdy Prezes PiS:

 1. zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w PiS,
 2. czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji.

4. Równocześnie z wyborem pełniącego obowiązki Prezesa PiS,
Rada Polityczna zwołuje posiedzenie Kongresu, który dokona
wyboru na wakujące stanowisko.

5. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa PiS posiada takie same
prawa i obowiązki jak Prezes PiS.

  dokument utworzony 29.08.2006, autor: Marcin Szczupak
  ostanio zmieniony 19.11.2013, autor zmian: Anna Krupka
  wszystkich wyświetleń: 22993, w tym obecnej wersji: 8428

  Rejestr zmian dla tego dokumentu ›