Dokumenty  Partia
RSS
19.03.2005 | Partia | źródło: PiS

Konstytucja IV Rzeczypospolitej

Głoszony przez Prawo i Sprawiedliwość postulat budowy IV Rzeczpospolitej jest naszą odpowiedzią na stan, w którym znalazła się Polska. Charakteryzuje go przede wszystkim nieczytelność reguł, które kształtują nasze życie publiczne, gospodarcze i społeczne.

Ten brak jasnych zasad, widoczny od początku przemian ustrojowych, znalazł niestety odbicie i swoje umocnienie w konstytucji uchwalonej w 1997 r. Nie powołała ona do życia ani solidarnościowego państwa społecznej sprawiedliwości, ani katolickiego państwa narodu polskiego, ani silnego państwa porządku, ani liberalnego państwa wolności. Nie jest też, wbrew temu, co głoszą jej twórcy i obrońcy, konstytucją demokratycznego państwa prawa. W wielu podstawowych dla funkcjonowania państwa i narodu kwestiach zapisy tej konstytucji są fikcyjne, gdyż jej konstrukcja wyklucza spełnienie w praktyce nawet głównych deklaracji dotyczących ustroju politycznego i gospodarczego. Konstytucja 1997 roku pozwoliła więc na umocnienie się postkomunizmu kosztem dobra Rzeczpospolitej.

Zbudowanie nowego państwa wymaga ustanowienia nowej ustawy zasadniczej, odpowiadającego aspiracjom obywateli wolnej i demokratycznej Polski. Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze z ugrupowań politycznych taką propozycję przedstawiło.

Nasz projekt nowej konstytucji:
- podkreśla jej rolę państwowotwórczą i narodowotwórczą;
- jasno określa wartości moralne i tradycje narodowe, tworzące aksjologiczny fundament ustawy zasadniczej;
- zawiera Invocatio Dei;
- ma tożsamość antykomunistyczną, czyli odwołuje się do tradycji niepodległościowej i demokratycznej;
- czyni najwyższym prawem zasadę, iż racja istnienia i działania państwa jest dobro wspólne obywateli;
- umieszcza rodzinę, jako podstawową instytucję życia społecznego, oraz jej uprawnienia pod szczególną opieką prawa;
- zapewnia nadrzędność naszego prawa konstytucyjnego nad prawem międzynarodowym;
- precyzuje miejsce poszczególnych władz, a zwłaszcza ośrodków władzy wykonawczej, w polskim porządku prawnym;
- jasno określa podział kompetencji w administracji;
- zawiera klarowną koncepcję kontroli państwowej, stojącej na straży majątku publicznego.

Okładka projektu Konstytucji RP

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu