RSS
17.03.2006 | Sejm

Projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym

Proponowany przepis przyznaje uprawnienia do świadczenia pieniężnego określonego w art. 38 ust. 1 ustawy osobom, które otrzymały co najmniej jeden medal podczas zawodów „Przyjaźń 84”.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298) przewiduje nowelizację art. 38 tej ustawy poprzez dodanie nowego ust. 1a.

W obecnym stanie prawnym świadczenie to przysługuje osobom, które zdobyły co najmniej jeden medal na igrzyskach olimpijskich oraz spełniają warunki określone w art. 38 ust. 1 pkt. 2-6. Uprawnienie to, a contrario, nie przysługuje osobom, które zdobyły medale podczas zawodów „Przyjaźń 84”. Ten stan prawny wydaje się nie do zaakceptowania z następujących powodów:

Zawody „Przyjaźń 84” zostały zorganizowane przez ZSRR w 1984 r. dla państw socjalistycznych, jako swoista rekompensata za wymuszony bojkot igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Brała w nich udział reprezentacja PRL, która ze względu na faktyczne uzależnienie od ZSRR, nie mogła uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Zawody te miały charakter bardzo zbliżony do olimpiady. Jedyną różnicą w stosunku do igrzysk olimpijskich było ograniczenie kręgu uczestników do reprezentantów państw socjalistycznych.

W związku z powyższym wyłączenie osób, które uzyskały medale na zawodach „Przyjaźń 84”, z kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego nie daje się pogodzić z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. Nie ulega wątpliwości, że obecny stan prawny dyskryminuje uczestników wymienionych zawodów, a tym samym pozostaje w sprzeczności z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów jest dopuszczalne wtedy, gdy występuje między nimi cecha relewantna. Cechy tej nie może jednak stanowić udział w zawodach „Przyjaźń 84”, skoro zawody te miały charakter identyczny z igrzyskami olimpijskimi.

Projekt zmienia sytuację prawną osób, które spełniają warunki określone w art. 38 ust. 1a, a nie są uprawnione do pobierania świadczenia pieniężnego na podstawie art. 38 ust. 1.

W imieniu wnioskodawców – poseł Jacek Falfus.

 

Ustawa
z dnia ............... 2006 r.
o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o brzmieniu:

„1a. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje także reprezentantom Polski na zawodach „Przyjaźń 84”, którzy zdobyli co najmniej 1 medal oraz spełniają warunki określone w ust. 1 pkt 2-6”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298) przewiduje nowelizację art. 38 tej ustawy poprzez dodanie nowego ust. 1a. Proponowany przepis przyznaje uprawnienia do świadczenia pieniężnego określonego w art. 38 ust. 1 ustawy osobom, które otrzymały co najmniej jeden medal podczas zawodów „Przyjaźń 84”.

W obecnym stanie prawnym świadczenie to przysługuje osobom, które zdobyły co najmniej jeden medal na igrzyskach olimpijskich oraz spełniają warunki określone w art. 38 ust. 1 pkt. 2-6. Uprawnienie to, a contrario, nie przysługuje osobom, które zdobyły medale podczas zawodów „Przyjaźń 84”. Ten stan prawny wydaje się nie do zaakceptowania z następujących powodów:

Zawody „Przyjaźń 84” zostały zorganizowane przez ZSRR w 1984 r. dla państw socjalistycznych, jako swoista rekompensata za wymuszony bojkot igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Brała w nich udział reprezentacja PRL, która ze względu na faktyczne uzależnienie od ZSRR, nie mogła uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Zawody te miały charakter bardzo zbliżony do olimpiady. Jedyną różnicą w stosunku do igrzysk olimpijskich było ograniczenie kręgu uczestników do reprezentantów państw socjalistycznych.

W związku z powyższym wyłączenie osób, które uzyskały medale na zawodach „Przyjaźń 84”, z kręgu uprawnionych do otrzymania świadczenia pieniężnego nie daje się pogodzić z konstytucyjnymi zasadami równości i sprawiedliwości społecznej. Nie ulega wątpliwości, że obecny stan prawny dyskryminuje uczestników wymienionych zawodów, a tym samym pozostaje w sprzeczności w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów jest dopuszczalne wtedy, gdy występuje między nimi cecha relewantna. Cechy tej nie może jednak stanowić udział w zawodach „Przyjaźń 84”, skoro zawody te miały charakter identyczny z igrzyskami olimpijskimi.

Projekt zmienia sytuację prawną (…) osób, które spełniają warunki określone w art. 38 ust. 1a, a nie są uprawnione do pobierania świadczenia pieniężnego na podstawie art. 38 ust. 1. Koszt realizacji projektu wyniesie (…) zł rocznie.

(Powyższą kwotę obliczono w następujący sposób:
- miesięczna wysokość świadczenia dla jednej osoby: 2289 zł 57 gr (stan na 1 marca 2006 r.)
- roczna wysokość świadczenia dla jednej osoby wyniesie 2289 zł 57 gr x 12 =
- roczny koszt świadczeń dla (…) osób uprawnionych wyniesie (…) ).

Projekt nie reguluje zagadnień objętych prawem europejskim.

Z powyższych przyczyn uchwalenie ustawy w kształcie proponowanym przez wnioskodawców wydaje się konieczne.

Pliki do pobrania:

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu